เกี่ยวกับเรา

WE DO THE BEST
Office
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดย นายอรรณพ วงศ์ธิติโรจน์ และ นางสิริทิพย์ วงศ์ธิติโรจน์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2536 จากการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นผู้นำเข้าไฟดักแมลง ยี่ห้อ Gilbert จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนำเข้าสารสลายกลิ่น ยี่ห้อ Epolean จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นในปี พุทธศักราช 2540 ทางบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยทีมวิจัยของบริษัทและได้ใช้สารซีโอไลต์ (Zeolite) เป็นสื่อจนกระทั่ง ในปี พุทธศักราช 2546 เมื่อการก่อสร้างโรงงานเสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ก็เริ่มทำการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
Factory
ปัจจุบัน บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง คือ สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา และโรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ 1. GMP certified in 2017 2. ISO 9001:2015 Certification Decision/Reissue Date : 6 October 2017 3. CLIENT OF THE YEAR 2008 award from TQCS INTERNATIONAL , Australia on 29 May 2009 4. STI THAILAND AWARD 2012 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นวัตกรรมสีเขียว - GREEN INNOVATION) ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 มิถุนายน 2555 5. รางวัล อย. QUALITY AWARDS 2014 และ 2015 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเพื่อให้โรงงานได้รักษามาตรฐานในขั้นดีถึงดีมากอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำหลักการบริหารงานคุณภาพระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ ISO 9001: 2015 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัสดุบรรจุ และวัตถุดิบ รวมถึงในระหว่างกระบวนการผลิตได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ